Kom i form til eksamen Print


Skal vi forberede os på noget, eksempelvis en jobsamtale, en idrætspræstation eller en eksamen, er det yderst vigtigt, at vi er informeret om de umiddelbare ydre rammer og har kendskab til omgivelsernes krav og forventninger til os i den pågældende situation. For at vi kan opstille og formulere det endelige mål er en bevidsthed om vores egne forventninger imidlertid også af afgørende betydning. Først da er det muligt at forberede vejen til målet.
 
Når vi stresspåvirkes forskelligt, skyldes det variationen i vores individuelle optimale stimulationsniveau, der netop er kendetegnet ved at være det niveau, hvor mængden af påvirkninger matcher os bedst muligt. På dette niveau trives og fungerer organismen ”.., adfærden er velorganiseret, problemløsningskapaciteten er høj, og på det fænomenologiske (oplevelsesmæssige) plan er der en oplevelse af interesse, lystfyldt anspændthed og selvrealisering” (Høgh-Olsen: Personlighedens positioner; 2001)
     Det mere ”forsigtige menneske” vil således nå sit optimale præstationsniveau ved en lavere stresspåvirkning end det ”nysgerrige menneske”, der vil have brug for en højere grad af stresspåvirkning for at kunne præstere optimalt. Det er i den forbindelse dog vigtigt at pointere, at det ene ikke er bedre og mere rigtigt end det andet, det handler blot om, at vi finder ud af, hvor vores optimale stimulationsniveau ligger og bliver opmærksomme på, hvad der i særdeleshed stresspåvirker os. Kun derved bliver det nemlig muligt på sigt selv at få kontrollen over situationen og navigere uden om den ydre stresspåvirkning og, i tilfælde af at den alligevel skulle opstå, kunne håndtere den og undgå angsten.
     At gå til eksamen handler om at kunne sætte sig op til at præstere optimalt, holde fokus og bevare koncentrationen og fortsat have troen og selvtilliden intakt, hvad end der måtte indtræffe af ydre påvirkninger.  Elevernes oplevelse af eksamen er i høj grad, at de skal ”måles og vejes”, der stilles høje krav til dem, og de skal præstere optimalt lige her og nu. Dette påvirker unægteligt det individuelle stimulationsniveau med risiko for, specielt hos ”forsigtige mennesker”, at de mister styringen i selve eksamenssituationen. Hvordan er det i denne situation muligt at bevare roen og overblikket, hvordan bevarer man kontrollen over eksamen og undgår det unødvendige hårde knæk for selvtilliden og oplevelsen af ikke at slå til?

Workshop for elever - Hvordan kommer jeg i form til eksamen?

Emner, workshoppen vil have fokus på, er f.eks. håndtering af eksamensangst, relevante og realistiske mål for eksamen, eksamensforberedelse og eksamenslæsning samt mundtlig fremstilling og retorik. Målet er at finde strategien til, hvordan den enkelte elev får styr på eksamen. Der vil blive stillet skarpt på de kompetencer, som eleverne hver især besidder, og sammen med eleverne vil vi undersøge, hvordan det er muligt at gøre brug af netop disse kompetencer i eksamenssituationen. Indholdsmæssigt vil workshoppen blandt andet have fokus på at bevidstgøre eleverne om deres egne mål i forhold til eksamen, og eleverne vil få indsigt i deres umiddelbare forhindringer på vejen mod dette mål. Hvad handler denne forhindring egentlig om, og hvorfor er den så altoverskyggende? Eleverne vil endvidere få til opgave at finde ud af, hvor de kan hente motivationen, dvs. troen på sig selv og energien til fortsat at kunne holde fokus og handle. Vi vil eksperimentere med og undersøge, hvordan det er muligt at overføre denne motivation til eksamenssituationen eller for den sags skyld låne den ud til en af kammeraterne. Med henblik på at illustrere væsentligheden af kunne holde fokus og skabe momentum i forhold til målet, vil vi første finde ud af, hvad der skal til for at nå et mål og dernæst arbejde med nogle enkle planlægningsredskaber.
     Workshoppen vil bygge på coachingbaserede spørge- og samtaleteknikker, og praktiske øvelser vil være centrale for workshoppen, således at eleverne på baggrund af handlinger bringes til at reflektere over deres umiddelbare og mere eller mindre automatiserede forestillinger og mønstre. Imellem modulerne vil der være små hjemmeopgaver, der skal hjælpe eleven med at holde fokus og skabe momentum.
    Teoretisk tager workshoppen udgangspunkt i de kognitive principper, der bygger på indlæringspsykologiske reducerende og opbyggende metoder – tilsammen strategier. Sammenstillet med den positive psykologi, der bygger på opbyggende strategier, flyttes opmærksomheden væk fra det, der går galt, over til forbedring af færdigheder, konstruktive problemløsninger, evnen til at kunne finde glæde og trivsel, overvinde modgang og håndtere stress.
 

Udvid værktøjskassen og blive eksamenstræner - kursus for studievejledere

Hvordan kan du som studievejleder være med til at give eleverne nogle redskaber, så de kan udnytte deres evner optimalt og håndtere eksamenssituationen bedst muligt?
     Eksamen er ikke noget man bare ”går til”, det er, i lighed med idrætspræstationer, en situation, man sætter sig op til, og dermed noget man kan træne sig bedre til. Eleverne skal således, ud over at tilegne sig det faglige stof, lære, hvordan de bliver parate til at yde deres allerbedste, og dette indbefatter, at de skal lære at fokusere på det, de har indflydelse på og umiddelbart selv kan kontrollere. Herved skabes en tryghed, som bevirker, at eleverne kan koncentrere sig om det, de er kommet for, nemlig at formidle et fagligt stof og præstere deres allerbedste. En forudsætning for at kunne præstere sit allerbedste er imidlertid, at målet er accepteret (det er ”okay”!), og eleverne er indstillede på at ’ville det’ - gøre deres allerbedste.
     Det er desuden nødvendigt, at eleverne selv formulerer målet med eksamen og finder ud af, hvor de kan hente motivationen til fortsat at kunne holde fokus på målet. Ved at stille spørgsmålet ”Hvad forhindrer dig i at nå målet?”, bliver det muligt at synliggøres mere eller mindre automatiserede regler og mønstre hos eleverne og ad den vej få indsigt i den oplevelse af angst, som eksamen for nogle elever er forbundet med. Hvordan påvirker den elevernes følelser (de psykiske symptomer, eksempelvis frygt for at miste selvkontrollen), sanser (de kropslige symptomer, som f.eks. åndenød, hjertebanken og svedetur), tanker og adfærd? Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at den ’lette løsning’ ikke findes, der er derimod mange muligheder, og eleverne er hver især nødsaget til at finde ud af, hvad der skal til, for at de når deres mål. Det kan handle om et enkelt planlægningsredskab, nogle afspændings- og vejrtrækningsøvelser, en ændring af kost-, motions- og søvnrytmen eller en ny fortælling om eksamen.
     Formålet med kurset ”Udvid værktøjskassen – og bliv eksamenstræner!” er at klæde studievejlederen yderligere på til hjælpe eleverne med at optimere deres præstation ved eksamen og lære dem, såvel i eksamenssituationen som i forbindelse med forberedelsen til eksamen, at finjustere detaljerne, når noget ikke lige går efter planen eller i øjeblikket bare ikke opleves rigtigt.
     Teoretisk tager workshoppen udgangspunkt i de kognitive principper, der bygger på indlæringspsykologiske reducerende og opbyggende metoder – tilsammen strategier. Sammenstillet med den positive psykologi, der bygger på opbyggende strategier, flyttes opmærksomheden væk fra det, der går galt, over til forbedring af færdigheder, konstruktive problemløsninger, evnen til at kunne finde glæde og trivsel samt overvinde modgang og håndtere stress.
 

Last Updated ( Tuesday, 24 February 2009 14:53 )
 
Coaching Academics - Chr. IX's Gade 6,3. - DK 1111 København K - +45 30 27 61 69 - Email