Mentorkursus Print


Et mentorskab er en synergi og et udviklende samarbejde mellem to mennesker, mentor og mentee (den person, der har en mentor). For at begge kan opnå ny læring, nye indsigter og personlig udvikling er etablering af en tillidsfuld mentor/mentee-relation af afgørende betydning. Mentor er først og fremmest lyttende og spørgende, men mentor kan også tage rollen som den konstruktive fortæller, rådgiver og kritiker med det formål at udfordre mentee og få ham/hende til at reflektere og lære nyt. Mentee skal selv ønske udvikling, turde åbne sig for udfordringer og anderledes spørgsmål og samtidig være lydhør for gode råd og kritik. En mentor er således en læremester, der med sin større viden, erfaring og indsigt støtter mentees ønsker og udvikling. Mentors rolle er: "at hjælpe mentee til at se nye vinkler på sine opgaver og situationer, at hælpe mentee til at 'komme op i 'helikopterperspektiv' og støtte mentee til at udvikle og gennemføre handlingsplaner på vej til opnåelse af sine mål." (Kirsten M. Poulsen:Mentor + Guiden - om mentorskab og en-til-en-relation; KMP + Forlag, 2008)
 

Workshop for elevmentorer

Når nye elever skal finde vej i et gymnasieforløb, får de med en elevmentor mulighed for at hente råd og vejledning hos en, der allerede har trådt vejen, de får mulighed for at knytte en ny relation på tværs af årgange, og de får mulighed for at hente sparring, der er frigjort fra den bundne lærer-elev struktur. Men hvordan klæder man elev-mentorerne på til deres nye opgave?

Målet med workshoppen er for det første at skabe refleksion om mentorrollen hos eleverne og for det andet give dem nogle redskaber til, hvordan de håndterer rollen og mentorsamtalen. Workshoppen indeholder fireelementer:
 
  • Hvad er en mentor – refleksion over mentorrollen
  • Mentorskabet – relationen og faserne
  • Den åbne og inspirerende dialog – introduktion til basale spørgeteknikker
  • Egentilstand – hvordan skabes de bedste rammer for mentorsamtalen
 
Workshoppen for elevmentorer vil tage udgangspunkt i de af skolen fastsatte rammer for mentorordningen.

De praktiske øvelser er centrale for workshoppen, således at eleverne for det første bringes til at reflektere over processerne og deres rolle og for det andet, for at eleverne får mulighed for feedback i forbindelse med de enkelte redskaber. Der vil formentlig være grænser, der skal overskrides eller udfordres, men det er essentielt, at de får en positiv oplevelse af egen handlekompetence, hvis de skal overføre redskaberne til praksis. 
 

Den coachende elevsamtale - kursus for mentorer

Det øgede fokus på elevernes generelle kompetenceudvikling og studiekompetencer stiller krav til samtalerne med eleverne. Det er ikke længer nok at løfte pegefingre og dossere løsninger. Eleverne skal inddrages i deres egen udviklingsproces og forholde sig til deres eget ansvar for læring. Eleverne i gymnasiet og HF er en blandet flok. Det giver mange udfordringer i forhold til at fastholde eleverne og skabe optimale betingelser for deres læring. For at imødekomme disse udfordringer, har en del gymnasier indført mentorordninger, hvor lærere fungerer som mentorer for eleverne. Hos Coaching Academics har vi udviklet et redskab til at skabe gode og målrettede mentorsamtaler, vi kalder det den coachende elevsamtale

Faglige, personlige og samarbejdsmæssige mål

Den coachende elevsamtale tager udgangspunkt i en refleksionsbog, hvor eleven bliver bedt om at forholde sig til forskellige sider af uddannelsessituationen. Eleven skal blandt andet forholde sig til sine forventninger til uddannelsen og til sine styrker og svagheder i forhold til det at studere. Eleven skal endvidere formulere faglige, personlige og samarbejdsmæssige mål for studieforløbet og selv definere vejen til målene.Mentorens opgave er at skabe en ligeværdig dialog med eleven og hjælpe eleven til at blive specifik og klar i forhold til, hvad han/hun egentlig ønsker. Herudover skal mentoren hjælpe eleven med at finde løsninger, der passer til de udfordringer han/hun står overfor.

Kurset for mentorerne indeholder for det første en introduktion til den coachende elevsamtale, der på samme tid rummer refleksioner over lærernes mål med deres egen rolle som mentor. Herudover vil der være fokus på basale spørgeteknikker og arbejdsredskaber i forhold til mentorsamtalen.

 

Last Updated ( Tuesday, 24 February 2009 21:20 )